מהו יפוי כח?

 

יפוי כח הינו מסמך משפטי המבטא יחסי שליחות בין מיפה הכח (השולח) לבין מיופה הכח ( השלוח) ואשר מאפשר למיופה הכח (השלוח) לעשות בשמו ובמקומו של מיפה הכח (השולח) פעולות משפטיות כלפי צד ג'.

 

המסגרת המשפטית ליפוי כח הינה חוק השליחות , תשכ"ה 1965.

 

על פי חוק השליחות "שלוחו של אדם כמותו", ופעולת השלוח, לרבות ידיעתו וכוונתו, מחייבת ומזכה, לפי הענין, את השולח.

כן קובע חוק השליחות כי כל פעולה משפטית יכולה לשמש נושא לשליחות, חוץ מפעולה שלפי מהותה או על פי דין יש לבצעה אישית(לדוגמא חתימה על תצהיר).

 

סוגי יפויי כח

 

יפוי כח מיוחד- יפוי כח הניתן לנושא מיוחד המוגדר ביפוי הכח–לדוגמא לקחת חבילה מדואר ישראל, העברת בעלות על רכב, הצבעה באסיפת דירים בבית משותף וכו'.

 

יפוי כח כללי- יפוי כח שאינו מיוחד לנושא מסוים אלא לכל הפעולות המשפטיות או למספר פעולות משפטיות.

 

יפוי כח בלתי חוזר- יפוי כח שנועד להבטיח זכויות של אדם אחר –לדוגמא יפוי כח שמוכר של מקרקעין נותן לטובת רוכש המקרקעין על מנת שהרוכש יוכל להשלים את רישום הזכויות במקרקעין על שמו.

 

יפוי כח נוטריוני- הינו אחד מיפוי הכח הנ"ל אשר מאושר על ידי נוטריון.

 

יפוי כח נוטריוני

 

סע' 20 לחוק הנוטריונים תשל"ו 1976 קובע כי בשני מקרים חייבים הצדדים לפנות לנוטריון על מנת שיאשר את חתימתם על יפוי הכח כדי שיפוי הכח יהיה בר תוקף:

 

  1. יפוי כח כללי אשר מעניק למיופה הכח הרשאה רחבה, בשונה מיפוי כח מיוחד, לבצע פעולות משפטיות בשמו ובמקומו של מייפה הכח.
  2. יפוי כח לביצוע עסקת מקרקעין הטעונה רישום.

 

בהתאם לסע' 50א לחוק הנוטריונים, נציגים דיפלומטיים וקונסולריים של ישראל מוסמכים להשתמש בחו"ל בסמכויות הנוטריון.

 

*סע' 91 לחוק לשכת עורכי הדין קובע חריג לכלל שבסע 20 לחוק הנוטריונים הנ"ל- לפיו- יפוי כח שלקוח נותן לעורך דין ושעורך הדין אימת את חתימת הלקוח , אינו מצריך אישור נוטריוני.

 

פקיעת תוקפו של יפוי כח

 

פקיעת תוקפו של יפוי כח (כולל יפוי כח נוטריוני), למעט יפוי כח בלתי חוזר, הינו כדלקמן:

 

  1. בביטולו על ידי השולח או השלוח. ככל ומדובר בביטול של יפוי כח נוטריוני, תקנה 5 לתקנות הנוטריונים תשל"ז 1977 קובעת את דרך הביטול.

  2. במותו של השולח או השלוח, בגריעת כשרותו של אחד מהם או בפשיטת רגלו או פירוקו של השולח או השלוח.

  3. ביפוי כח לרישום פעולה בפנקס המקרקעין או בכל פנקס אחר המתנהל על פי חיקוק- בחלוף 10 שנים מיום המינוי או ההרשאה או בהתמלא תנאים אחרים כקבוע בסע' 6 לחוק להגנת רכוש מופקד התשכ"ה 1964).

יפוי כח בלתי חוזר

 

יפוי כח בלתי חוזר הינו יפוי כח שנועד להבטחת זכותו של אדם אחר וזכותו של אותו אדם תלויה בביצוע נושא השליחות.

דוגמא נפוצה לשימוש ביפוי כח בלתי חוזר הינה בעסקאות מקרקעין כאשר המוכר מיפה את כוחו של עורך הדין לבצע בשמו ובמקומו את העברת הזכויות במקרקעין לטובת הרוכש של המקרקעין (אדם אחר) כך שאין הרוכש תלוי ברצונו של המוכר בהשלמת הרישום.

 

מאחר ויפוי כח בלתי חוזר נועד להבטחת זכויות של אדם אחר, לא ניתן לבטלו ולמעשה תוקפו אינו תלוי זמן.

 

*ועדת הנוטריונים קבעה כי אין מניעה שיפוי כח בלתי חוזר יוגבל בזמן ואז יהיה בלתי חוזר לתקופה המצוינת בו, אולם יש להכתירו בשם "יפוי כח בלתי חוזר לתקופה מוגבלת".

 

יפוי כח בלתי חוזר צריך להיות גם נוטריוני ככל ומתמלאים התנאים הקבועים בסע' 20 לחוק הנוטריונים (ראה לעיל יפוי כח נוטריוני).